Námitky proti výpovědi z nájmu prostor sloužících k podnikání

Námitky proti výpovědi z nájmu prostor sloužících k podnikání

Vypovídaná strana má právo do uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy jí byla výpověď doručena, vznést proti výpovědi námitky; námitky vyžadují písemnou formu.