Kupní smlouva na movitou věc (univerzální vzor smlouvy)

Kupní smlouva na movitou věc (univerzální vzor smlouvy)

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje za zboží zaplatit sjednanou kupní cenu. Kupní smlouva upravuje předmět smlouvy, kupní cenu, dodání a převzetí zboží, množství, jakost, provedení a obal zboží, vady zboží, záruka za jakost, nároky z vad zboží, nabytí vlastnického práva kupujícím.