Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství

Smlouvy o tichém společenství upravuje předmět smlouvy, předmět vkladu tichého společníka, podíl na zisku a na ztrátě, práva a povinnosti smluvních stran, zánik tichého společenství, majetkové vypořádání a závěrečná ustanovení.