Vzor smlouvy

Vzor smlouvy

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti upravuje určení zakladatelů, druh obecně prospěšných služeb, doplňkové činnosti, podmínky poskytování obecně prospěšných služeb, dobu trvání společnosti, základní práva a povinnosti zakladatelů, orgány společnosti a způsob rozhodování, hospodářský výsledek a rezervní fond, výroční zprávu a závěrečná ustanovení.