Žádost o povolení terénních úprav

Žádost o povolení terénních úprav

Žadatel žádá o povolení terénních úprav při specifikaci druhu, účelu, místa a předpokládané doby trvání terénních úprav, druhů a parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se mají terénní úpravy provádět, s uvedením vlastnických nebo jiných práv, časového průběhu provádění terénních úprav, údajů o tom, kdo zpracoval dokumentaci a kdo bude terénní úpravy provádět, seznamu a adres účastníků řízení, kteří jsou žadateli známí.